07 września – Drugi termin egzaminów wstępnych do WSD

Kandydaci przyjeżdżają dnia 07 września do godz. 9.30. Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00. Istnieje możliwość przyjazdu 06 września do godz. 18.00 (po uprzednim zgłoszeniu). W takim przypadku nocleg i wyżywienie w seminarium. Nocleg i wyżywienie zapewnia seminarium.

Wymagane dokumenty
• Podanie o przyjęcie do WSD w Płocku
• Życiorys
• Świadectwo dojrzałości w oryginale
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Świadectwo chrztu
• Świadectwo bierzmowania
• Świadectwo ukończenia nauki religii
• Opinia księdza proboszcza
• Zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia
• 5 fotografii
• Dowód osobisty
• Książeczka wojskowa
• Opłata rekrutacyjna
• Podanie (druk) o przyjęcie do UKSW

Sposób rekrutacji – praca pisemna i rozmowa kwalifikacyjna. 
Praca pisemna dotyczyć będzie tematyki powołania i kapłaństwa, natomiast przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą podane poniżej zagadnienia.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej
1. Pismo Święte jako objawiona księga Kościoła (podział i tematyka ksiąg biblijnych)
2. Działalność i nauczanie Jezusa: świadectwo Ewangelii
3. Określenie i podział sakramentów
4. Struktura Mszy świętej
5. Poszczególne okresy roku liturgicznego
6. Modlitwa – jej istota, rodzaje i znaczenie
7. Grzech – istota i rodzaje
8. Rozumienie sumienia i jego rola w życiu człowieka
9. Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny – współczesne zagrożenia
10. Chrześcijanin wobec wartości życia: aborcja, eutanazja, kara śmierci, samobójstwo, klonowanie, transplantacja
11. Początki Kościoła w Polsce
12. Historia podziałów chrześcijaństwa i dążenie do jedności


Materiały pomocnicze do rozmowy kwalifikacyjnej:
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 2005.
Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, Kraków 2005.
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, Kraków 2003.
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Kraków 2005.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006.

Ks. Andrzej Pieńdyk
Prorektor WSD w Płocku