— Materiały —

Sposób rekrutacji – praca pisemna i rozmowa kwalifikacyjna
Praca pisemna dotyczyć będzie tematyki powołania i kapłaństwa, natomiast przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą podane poniżej zagadnienia.
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej
1. Pismo Święte jako objawiona księga Kościoła (podział i tematyka ksiąg biblijnych)
2. Działalność i nauczanie Jezusa: świadectwo Ewangelii
3. Określenie i podział sakramentów
4. Struktura Mszy świętej
5. Poszczególne okresy roku liturgicznego
6. Modlitwa – jej istota, rodzaje i znaczenie
7. Grzech – istota i rodzaje
8. Rozumienie sumienia i jego rola w życiu człowieka
9. Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny – współczesne zagrożenia
10. Chrześcijanin wobec wartości życia: aborcja, eutanazja, kara śmierci, samobójstwo, klonowanie, transplantacja
11. Początki Kościoła w Polsce
12. Historia podziałów chrześcijaństwa i dążenie do jedności

Materiały pomocnicze do rozmowy kwalifikacyjnej
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 2005.
Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, Kraków 2005.
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, Kraków 2003.
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Kraków 2004.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006.